Lajmet

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një nënshkruese e Manifestos Kundër-Racizmit

Përfaqësuesit e Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR), një rrjet i organizatave joqeveritare nga Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi, Kroacia, Kosova dhe Serbia nënshkruan Manifeston e lëvizjes aktiviste Europiane kundër-racizmit (European Grasroots Antiracist Movement), në një konferencë të organizuar nga organizata franceze SOS Racizmit (SOS Racisme), më 2 nëntor...

Youth Initiative for Human Rights, a signatory to Anti-racist Manifesto

Representatives of the Youth Initiative for Human Rights (YIHR), a network of non-governmental organizations from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Kosovo and Serbia, signed the Manifesto of the European Grassroots Antiracist Movement on November 2, 2010 in Paris, at the conference organized by the French organization “SOS Racism” (SOS Racisme). In the course of the...

Small Grants Program – Call for Proposals

The Youth Initiative for Human Rights – Kosovo Office (YIHR) is pleased to announce the third round of call for project proposals within the Small Grants Program, aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The funding...

Programi i Granteve të Vogla – Thirrje për Projekt Propozime

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë ka kënaqësinë të shpallë raundin e tretë të thirrjes për projekt propozime në kuadër të Programit të Granteve të Vogla, i cili ka për qëllim të nxisë rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë, si dhe avancimin e mirëkuptimit ndëretnik dhe tolerancës...

Young Leaders School

20 young people from Kosovo who have shown interest and potential for leadership in sectors such as: politics, law, media, human rights, diplomacy and civil society, are attending the first Young Leaders School, organized by Youth Initiative for Human Rights in Kosovo. Young Leader School is part of the for Education Program of the Youth...

Shkolla për Lider të Rinj

20 të rinj nga Kosova, të cilët kanë shfaqur interesim dhe potencial për lidership në sektorët si: politikë, drejtësi, media, të drejta të njeriut, diplomaci dhe shoqëri civile, janë duke ndjekur Shkollën e parë për Lider të Rinj, organizuar nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë. Shkolla për Lider të...

YIHR in Kosovo marks its sixth anniversary

Youth Initiative for Human Rights has marked the sixth anniversary of its foundation. Participants at this important event for the Initiative were representatives from embassies, institutions, civil society foundations and activists. After welcoming speech held by the Executive Director of the Initiative, Raba Gjoshi, during which she also spoke about the activities of the Initiative...

YIHR në Kosovë shënon përvjetorin e gjashtë

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë, ka shënuar gjashtë vjetorin e themelimit së saj. Të pranishëm në këtë ngjarje të rëndësishme për Nismën ishin përfaqësues të ambasadave, institucioneve, fondacioneve e shoqërisë civile dhe aktivistë. Pasi që i përshëndeti të pranishmit dhe foli për punën e Nismës gjatë këtyre viteve, Drejtoresha...