YIHR përmbyll me sukses Shkollën për Lider të Rinj